Kikkert

Hva gjør et friluftsråd?

Det finnes 23 friluftsråd i Norge, og Grenland friluftsråd er det siste i rekken. Friluftsrådene arbeider på ulikt vis - mens noen har driftsansvar for friluftsområder arbeider andre mer administrativt. Felles for alle er målsetningen om økt deltakelse og oppslutning omkring friluftsliv, med fokus på å ivareta og videreutvikle friluftslivsområder.

 

Grenland friluftsråd er rykende ferskt, og er opprettet med det formål å være en pådriver for arbeid med friluftsliv i regionen, og et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlig administrasjon i kommunene.

 

Virksomhetsområdet til Grenland friluftsråd styres i grove trekk av vedtektene våre, men i praksis kan friluftsrådet utføre flere typer oppgaver. Behov og etterspørsel i medlemskommunene vil langt på vei avgjøre hva vi skal jobbe med.

 

Noen konkrete eksempler på hva friluftsrådet skal gjøre: 

  • Informere om allemannsretten og muligheter for friluftsliv i regionen.
  • Utføre oppgaver innenfor friluftsliv på vegne av medlemskommunene.
  • Bistå friluftsorganisasjoner og frivillighet i møte med det offentlige, for eksempel med tilskuddssøknader, rapportering og avtaleinngåelser.
  • Initiere tiltak og arrangementer, og skaffe til veie midler til dette.
  • Inneha kompetanse om tilskuddsordninger, offentlig forvaltning og juridiske spørsmål innenfor fagfeltet.
  • Gi uttaler til plansaker der friluftslivinteresser blir berørt.

 

For å oppsummere skal friluftsrådet være en ressurs for dem som arbeider med friluftsliv, enten det er i det offentlige eller det frivillige.

 


Grenland friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes landsforbund, som beskriver oppgavene til sine friluftsråd på denne måten:

 

1. Alle friluftsråd har som mål å fungere som kompetansesentra for friluftsliv i sine regioner, og være gode samarbeidsparter for fylkesmyndigheter, medlemskommuner og  friluftsorganisasjoner i sin region.

2. Alle friluftsråd har oversikt over viktige friluftsområder i sin region, og
uttaler seg til plan- og utbyggingssaker som berører disse.

3. Alle friluftsråd bidrar til at det i sin region er konkrete planer for hvilke
områder som bør sikres til friluftsformål
, og har foretatt en avklaring med medlemskommunene om hvem som skal stå for sikringsarbeidet slik at det i alle regioner med friluftsråd foregår et planmessig sikringsarbeid.

4. Alle friluftsråd bidrar til at det i sin region er forvaltningsplaner for sikra
friluftsområder
der bl.a. hensynet til tilgjengelighet og universell utforming er ivaretatt, og har foretatt en avklaring med sine medlemskommuner om hvem som står for arbeidet med tilrettelegging, forvaltning og drift av sikra friluftsområder. Det er et opplegg for drift av sikra friluftsområder i alle kommuner som er medlem av et friluftsråd.

5. Alle friluftsråd bidrar til at det er et tilbud av skilta og merka turveier, turstier og skiløyper i regionen gjennom egne tiltak og / eller i regi av medlemskommunene eller friluftsorganisasjoner.

6. Alle friluftsråd tilbyr skolene i medlemskommunene hjelp til å tilrettelegge "Læring i friluft" gjennom egne tiltak, i samarbeid med andre friluftsråd, medlemskommunene og/eller friluftsorganisasjoner.

7. Alle friluftsråd informerer Frisklivssentraler eller tilsvarende i medlems-kommunene om friluftsområder og friluftstilbud slik at friluftsliv blir viktig for folkehelsearbeidet i regionen.

8. Alle friluftsråd bidrar til at informasjon om friluftsområder og friluftstilbud i regionen er lett tilgjengelig for allmennheten.

 

(Oppgavene kan variere mellom friluftsrådene, etter lokale behov og tilpasninger)