Tilskuddsordninger

I det følgende vil du finne en kortfattet presentasjon av de viktigste tilskuddsordningene. Lista er ikke uttømmende, for det finnes flere støtteordninger og stiftelser som kan være aktuelle for ditt prosjekt.

 

Klikk i innholdsfortegnelsen for å navigere på siden.

 

 
INNHOLD:

Offentlige tilskuddsmidler 

Spillemidler   

Stiftelser   

  

NB!
Tilskuddsordningene kan endre seg fra år til år - beløp, frister og kriterier blir offentliggjort og lyst ut årlig. Ta derfor alltid kontakt for å få oppdatert informasjon.
 

Denne artikkelen er sist oppdatert august 2014. 

 

   


Offentlige tilskuddsmidler 


Grenland friluftsråd mottar årlig statlig administrasjonsstøtte gjennom statsbudsjettet. I tillegg finnes det offentlige tilskuddsordninger som både friluftsråd, kommuner og organisasjoner kan få støtte fra.

 

 

 

 

Sikring av friluftsområder 

Det gis støtte til erverv av viktige områder for friluftsliv, enten gjennom kjøp eller andre avtaler. Kostnaden kan dekkes i sin helhet av tilskuddsmidler. Formålet er å sikre at friluftsinteressene blir ivaretatt.

Det er bare kommuner og interkommunale friluftsråd som kan søke om tilskudd, men organisasjoner og andre kan gjerne komme med forslag og være delaktige i sikringsprosessen.

 

Hvem kan søke Kommuner og interkommunale friluftsråd
Søknad rettes til Fylkeskommunen
Søknadsfrist 15. januar
Mer informasjon Miljødirektoratets søknadssenter


 

Tiltak i statlig sikrede friluftsområder 

I sikrede friluftsområder gis det støtte til tilrettelegging og skjøtsel. Dette kan for eksempel innebære tilrettelegging av tilkomst for ulike brukergrupper, praktiske tiltak knyttet til reparasjon og renovasjon, og kanalisering av ferdsel for å verne om naturmiljø. Andre konkrete tiltak kan være informasjonstavler, parkeringsplasser, toaletter, brygger eller turstier. Løpende drift av friluftsområder dekkes ikke av ordningen.

Det er bare kommuner og interkommunale friluftsråd som kan søke om tilskudd, men de praktiske gjøremålene kan utføres av andre. Det stilles krav til at det er utarbeidet en skjøtselsplan for området.

 

Hvem kan søke Kommuner og interkommunale friluftsråd
Søknad rettes til Fylkeskommunen
Søknadsfrist 15. januar
Mer informasjon Miljødirektoratets søknadssenter


 

Tilskudd til friluftsaktivitet 

Tilskuddet skal stimulere til økt deltaking i friluftsliv blant befolkningen. Ordningen har et romslig kriteriesett, men prioriterer tiltak som retter seg mot barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn og fysisk inaktive. Det overordnede målet er å introdusere folk for friluftsliv gjennom konkretet aktivitetstiltak.

 

Det gis for eksempel tilskudd til:

· Organiserte turer og leirer

· Kurs og opplæring

· Friluftsutstyr

· Informasjons- og IKT-produkter

 

Hvem kan søke Organisasjoner som jobber med friluftsliv
Søknad rettes til Fylkeskommunen
Søknadsfrist 15. januar
Mer informasjon Miljødirektoratets søknadssenter


 

Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn

Ordningen er tilsvarende den ovenfor, men med personer med innvandrerbakgrunn som særlig målgruppe. Det prioriteres tiltak som legger særskilt vekt på integrering, og er tilrettelagt for personer med innvandrerbakgrunn. Dette kan for eksempel innebære oversetting av informasjon om friluftsliv til aktuelle språk.

 

Hvem kan søke Sentralledd i organisasjoner
Søknad rettes til Miljødirektoratet
Søknadsfrist 15. januar
Mer informasjon Miljødirektoratets søknadssenter


 

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Målet er å fremme fysisk aktivitet blant dem som er lite aktive i dag, og på den måten virke som forebyggende helsearbeid. Tiltak som retter seg mot å øke hverdagsaktiviteten er sentrale.

Ordningen kan gjerne ses i sammenheng med andre friluftslivsatsninger, som for eksempel nærmiljøanlegg.

 

Hvem kan søke Frivillige organisasjoner
Søknad rettes til Helsedirektoratet / fylkeskommunen
Søknadsfrist Medio desember
Mer informasjon Helsedirektoratet


 

Den naturlige skolesekken 

Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsning som skal fremme undervisning for bærekraftig utvikling og realfag. Ordningen støtter prosjekt og tiltak som benytter naturen og skolens nærmiljø som læringsarena.  

Tiltaket må være forankret i læreplanverket, og må utvikles i samarbeid med én eller flere skoler. Skoler kan også søke direkte om midler gjennom egen tilskuddsordning.

 

Hvem kan søke Ikke-statlige organisasjoner og privatpersoner
Søknad rettes til Miljødirektoratet
Søknadsfrist 15. mars
Mer informasjon natursekken.no


 

 

Nasjonaltilskuddsordning mot barnefattigdom 

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt. 

 

Hvem kan søke Offentlige instanser, private og frivillige organisasjoner
Søknad rettes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Søknadsfrist 21. november
Mer informasjon Bufetat.no

 

 

 


Spillemidler 


Spillemidlene deles ut årlig, og går til tiltak som bidrar til at flere får mulighet til å drive fysisk aktivitet – både organisert og egenorganisert. Spillemidlene skal normalt gå til langsiktige tiltak, ikke enkeltarrangementer.

 

 

Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

Denne tilskuddsposten omfatter mange ulike tiltakstyper, i hovedsak mindre kostnadskrevende anlegg.

 

Med ordinære anlegg menes i friluftslivssammenheng gjerne:

· Turstier/-veier

· Dagsturhytter

· Toalettanlegg

· Brygger og baderamper

· Turkart og sjøsportkart

· Klatreruter i fjellvegger

· Øvrige aktivitetsområder

 

Turstier og turveier kan støttes med inntil 50 % av godkjent kostnad. For andre typer anlegg gis det maksimum 1/3 av godkjent kostnad.

Merk også at tiltak som det skal søkes spillemidler til må være oppført i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

 

Hvem kan søke Organisasjoner, offentlige etater og andre
Søknad rettes til Kommunen
Søknadsfrist Fastsettes av den enkelte kommune
Mer informasjon Idrettsanlegg.no


 

Nærmiljøanlegg 

Med nærmiljøanlegg menes gjerne anlegg i tilknytning til boligområder og steder folk vanligvis ferdes. Også her gis det tilskudd til turløyper og turkart, i tillegg til mer idrettsprega anlegg som områder for ballspill, klatring og annen fysisk aktivitet.

Turstier og turveier kan støttes med inntil 50 % av godkjent kostnad. For andre typer anlegg gis det maksimum 1/3 av godkjent kostnad.

Merk også at tiltak som det skal søkes spillemidler til må være oppført i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

 

Hvem kan søke Organisasjoner, offentlige etater og andre
Søknad rettes til Kommunen
Søknadsfrist Fastsettes av den enkelte kommune
Mer informasjon Idrettsanlegg.no


 

Anlegg for friluftsliv i fjellet og langs kysten 

Denne tilskuddsordningen støtter løypetiltak og hytter i fjellet, i tilknytning til rutenettet. Fra 2014 kan det også gis tilskudd til overnattingshytter som ligger i rutenettet langs kysten.

 

Eksempler på tiltak kan være:

· Opparbeiding av stier og løyper

· Tilrettelegging av stier, som klopper og bruer

· Varding, skilting og merking av løypenett

· Sikringshytter og nødbuer

· Overnattingshytter

 

Ordningen administreres av Den Norske Turistforening, men alle foreninger med tilsvarende formål kan søke tilskudd.

 

Hvem kan søke Organisasjoner, offentlige etater og andre
Søknad rettes til DNT
Søknadsfrist 1. desember
Mer informasjon Idrettsanlegg.no


 

Friluftstiltak for barn, ungdom og inaktive voksne 

Tilskuddsordningen støtter tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet i form av friluftsliv, og som retter seg mot målgruppene barn, unge og inaktive voksne.

 

Hvem kan søke Friluftsråd og organisasjoner tilknyttet Norsk friluftsliv
Søknad rettes til Friluftsrådenes landsforbund / Norsk friluftsliv
Søknadsfrist 25. januar
Mer informasjon Kulturdepartementet

 

 


 Stiftelser 


Det finnes mange stiftelser som støtter gode prosjekter. Nedenfor er de som er mest aktuelle for friluftsliv i Grenland.

 

 

Extra-stiftelsen 

Det deles årlig ut over 200 millioner kroner til prosjekter med helseformål, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Friluftsliv har dokumentert effekt på både fysisk og psykisk helse, og tiltak med friluftsliv som virkemiddel er derfor svært aktuelle for ordningen.

Extra-stiftelsen støtter et mangfold av prosjekter og tiltak, fra enkle gapahuker og organiserte turer, til store arrangementer og informasjonskampanjer.

Extra-midlene går IKKE til ordinære driftsutgifter eller oppgaver som er underlagt et offentlig ansvar.

For å søke må man være godkjent som søkerorganisasjon. Friluftsrådene søker gjennom sitt landsforbund, og lokale lag og foreninger som ikke ønsker å søke alene kan gjøre det i samarbeid med friluftsrådet.

 

Hvem kan søke Godkjente søkerorganisasjoner
Søknad rettes til Extra-stiftelsen
Søknadsfrist 15. juni
Mer informasjon extrastiftelsen.no


 

Sparebankstiftelsen 

Sparebankstiftelsen støtter tiltak i nærmiljøet til by og bygd. Tiltakene skal stimulere til aktivitet, være varige (ikke enkeltarrangementer) og treffe en stor målgruppe. Det gis IKKE støtte til ordinære driftsutgifter eller oppgaver som er underlagt et offentlig ansvar.

Hvert år lyses midlene ut med nye prioriterte formål. For høsten 2014 er disse formålene Friluftsliv og naturkunnskap og Nærmiljø, idrett og lek.

 

Hvem kan søke Alle
Søknad rettes til Sparebankstiftelsen
Søknadsfrist 15. februar og 15. september
Mer informasjon sparebankstiftelsen.no


 

Gjensidigestiftelsen 

Gjennom Gjensidigestiftelsen kan organisasjoner, lag og foreninger få støtte til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Høyest prioritert er aktivitetsskapende tiltak rettet mot barn og unge.

Særlig aktuelt er Turskiltprosjektet, som gir tilskudd til informasjonstavler, skilting og merking av turruter.

 

Hvem kan søke Alle
Søknad rettes til Gjensidigestiftelsen
Søknadsfrist 15. september
Mer informasjon gjensidigestiftelsen.no