Logo, Friluftsport

Vi søker prosjektkandidater

Grenland friluftsråd har fått invilget 50.000 kroner til utvikling av to prosjekter i Friluftslivets År 2015 - Friluftsskole og Friluftsport. Nå søker vi etter spennende samarbeidsparter og friluftsområder som kan knyttes til disse konseptene.

Les videre for å lære mer om Friluftsskoler og Friluftsporter.

 

Friluftsporter og Friluftsskoler er to pilotprosjekter som Friluftsrådenes landsforbund har gjennomført i 2014. Grenland friluftsråd ønsker å satse på aktivitet for barn og unge, og har fått midler til å utvikle disse konseptene i Grenland. Vi ble opprettet for sent til å være med på pilotprosjektet, men nå får vi muligheten til å lære av erfaringene som landsforbundet har gjort seg gjennom 2014.

 

Friluftsporter er nærfriluftsliv satt i system, og skal stimulere barn, unge og inaktive til økt aktivitet i naturen.

Målet med Friluftsporter er todelt:

  1. å etablere lavterskel aktivitetsanlegg for friluftsliv, gjerne i nær tilknytning til boområder/ tettsteder/ byer, for å senke terskelen for å ta naturen i bruk til friluftsliv, lek, trening og sosialt samvær
  2. å etablere en innfallsport inn mot større friluftsområder og synliggjøre de mulighetene som finnes der 

Les mer om Friluftsporter hos Friluftsrådenes landsforbund, og ta en titt på Facebooksiden til et av pilotprosjektene Friluftsport Vesledammen.

 

Friluftsskoler er tilbud til barn i 10-12 årsalderen på dagtid, fortrinnsvis i sommerferien. Gjennom flere dager får barna lære om friluftsliv, får spennende opplevelser i naturen, og en mestring i det å være ute.

Friluftsskolene kan (og bør) gjennomføres som samarbeid mellom en rekke friluftsorganisasjoner, som for eksempel turistforeningen, orienteringslag, jeger- og fiskeforeninger, m.fl.

Konseptene Friluftsskoler og Friluftsporter kan fint kombineres, da en Friluftsport er en velegnet arena for gjennomføring av en Friluftsskole.

Les mer om Friluftsskoler hos Friluftsrådenes landsforbund.

 

Hvis du har forslag til områder som egner seg for utvikling av Friluftsporter og Friluftsskoler, eller ønsker å knytte din organisasjon til et slikt konsept - ta kontakt med Grenland friluftsråd (kontaktinformasjon finner du i venstremenyen).

 

Forslag behandles på neste styremøte i friluftsrådet, og må være oss i hende innen 30. november 2014.